Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Milí rodičia, aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň a opätovne si vás dovoľujeme požiadať o podporu činnosti aktivít nášho Klubu rodičov, zameraných na vytváranie príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času. V uplynulom období sme z financií, ktoré ste nám venovali hradili aktivity spojené s organizovaním denných táborov, ďalej prenájmy ľadovej plochy na piatkové rodinné korčuľovania, prenájom plavárne na Pántoch na rodinné plávanie, klubové turnaje pre deti, spoločné rodinné gulášovania, poplatky na súťaže, mikulášske posedenie pre celé rodiny, sladkosti na MDD, skákadlo na detské akcie, maľovanie na tvár počas Vajnorskej penalty, či teplákové súpravy pre deti, prenájom ihrísk a telocviční na tréningy futbalovej mládeže, stavbu detského ihriska na futbalovom štadióne, dresy pre prípravku a mladších žiakov a rôzne pomôcky...

V roku 2018 plánujeme získané prostriedky použiť na:

 • organizáciu denných táborov pre deti vo veku od 6 do 10 rokov
 • prenájom ľadovej plochy na rodinné korčuľovania a športové vyžitie mládeže
 • prenájom plavárne na organizáciu kurzov plávania pre deti do 6 rokov
 • organizáciu kurzov korčuľovania pre deti do 6 rokov
 • organizáciu turnajov vo futbale, volejbale a bowlingu
 • organizovanie kurzov varenia pre celé rodiny
 • podporu športujúcej mládeže a rodinných podujatí

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť nás, tlačivo pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete tu

Ako postupovať pri podávaní žiadosti pri podávaní 2% daní? / Zamestnanci:

1. U zamestnávateľa pri podpisovaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane sa označí krížikom v časti VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona súhlas s vystavením potvrdenia.
2. Od zamestnávateľa si vyžiadate Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Vytlačíte a vyplníte (1.diel tlačiva) Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa údajov, nachádzajúcich sa na Potvrdeníod zamestnávateľa, a to:
    01: rodné číslo
    03-04: meno a priezvisko
    06-10: adresa pobytu, štát sa uvedie – SR
    12: výška zaplatenej dane – z potvrdenia zamestnávateľa, riadok č.23
    13: vypočíta sumu 2% zo sumy z riadku nad ním (č.12) zaokrúhlená na centy , smerom nadol (napr. suma 10,24 € sa zaokrúhli na 10,20 €, suma 10,28 € sa zaokrúhli na 10,25 € )
    14: dátum zaplatenia dane - z potvrdenia zamestnávateľa, riadok č.25. V prípade, že tam dátum nie je uvedený, píše sa dátum – 31.3.2018
4. Na spodku tlačiva vypísať dátum a podpis.
5. Vyplnené tlačivo vyhlásenia sa pripne ku potvrdeniu a odovzdáte buď osobne Ivanovi Kulovi najneskôr do 15.4.2018, alebo ho odovzdáte do podateľne akéhokoľvek daňového úradu – najneskôr 30.4.2018
Kto podáva daňové priznanie sám, nie prostredníctvom zamestnávateľa, si vytlačí Potvrdenie o zaplatení dane (2.diel tlačiva) a vyplní ho podľa predlohy.

Údaje poberateľa 2% daní: 

 • IČO: 4 2 2 6 5 0 8 8
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno / názov: Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory
 • Sídlo - Ulica: Roľnícka
 • Súpisné / orientačné číslo: 280
 • PSČ: 831 07
 • Obec: Bratislava