Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

NAŠE AKTIVITY MôŽETE PODPORIŤ VIACERÝMI SPôSOBMI

PODPORA_PRSPEVOK PODPORA_2% PODPORA_KARTA
POUKÁZANÍM 
DOBOROVOĽNÉHO
FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU

NA ÚČET NÁŠHO OZ č.

SK0383300000002000422018
NIŽSIE NÁJDETE
QR KÓD
PRE JEDNODUCHŠE
NAČÍTANIE
V INTERNETBANKINGU

Dobrovolny_financny_prispevok.png

Klub_rodicov_a_deti_Vajnory_Tlačivo_na_2%.png

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva nájdete nižšie:

IČO: 4 2 2 6 5 0 8 8
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Klub rodičov a detí - Vajnory
Sídlo - Ulica: Roľnícka
Súpisné / orientačné číslo: 280
PSČ: 831 07
Obec: Bratislava 
Bankový účet / Fio banka
SK0383300000002000422018
ZAKÚPENÍM 
KLUBOVEJ KARTY,
KTORÁ
VÁM ZABEZPEČÍ

MNOŽSTVO
VÝHOD
A ZLIAV


- VYSTAVENIE KLUBOVEJ KARTY
 10 € (jednorázový poplatok)
- ROČNÁ ZNÁMKA 10 €  (Platí jeden kalendárny rok) 
34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg


Podporte nás aj v roku 2023 svojimi 2% 

Milí naši priatelia, aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň a opätovne si vás dovoľujeme požiadať o podporu činnosti aktivít nášho Klubu rodičov, zameraných na vytváranie príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času pre vás a vaše deti.

34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg

V roku 2023 plánujeme:

  • ROZŠÍRIŤ KLUBOVŇU / RODINNÉ CENTRUM o Materské centrum, kde potrebujeme získať financie na prevádzku a vybavenie didaktickým hračkami pre najmenších. 

  • V KLUBOVNI VYBAVIŤ KUCHYNKU A ZREVITALIZOVAŤ KLUBOVÚ ZÁHRADU, kde potrebujeme získať fnancie na dovybavenie kuchynky, vybavenie skladu regálmi, nakúpiť skladateľné stolíky a stohovateľné stoličky aj pre potreby uskladnenia detskej charity a organizáciu príležitostných SWAPOV a zbierok. V záhrade potrebujeme vyčstť priestor, vysadť zeleň a nakúpiť hracie prvky pre deti.

  • DOBUDOVAŤ HRACIE PRVKY NA DETSKOM IHRISKU ŠINKOVSKÉ (PRÍJAZDNEJ ULICI) - zakúpiť a osadiť hrací domček so šmykľavkou, hop - skoč zónu, archeologické nálezisko, dosadť trávu a vybudovať studňu s polievaním.

  • POKRAČOVAŤ V ORGANIZOVANÍ KOMUNITNÝCH AKTIVÍT (denné letné tábory, tvorivé dielne, kurzy, rôzne krúžky, rodinné korčuľovania, zbierky pre detskú charitu a envirodieľničky). 


Aktivity podporené v roku 2022

Aj napriek pandémi sa nám podarilo zrealizovať viacero verejnoprospešných projektov:

Aktivity podporené v roku 2021

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sme v uplynulom období (2021) z vašich 2%  podporili :

  • PODIEĽALI SME SA NA VYBUDOVANÍ PETANGOVÉHO IHRISKA PRE NAŠICH SENIOROV, kde sme spolufinancovanli petangové ihrisko, po ktorom naši seniori tak veľmi túžili. Okrem petangového ihriska boli do Rakús parku v rámci projektu doplnené aj šachové stolíky a nové lavičky.

  • REALZOVALI SME AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ. Aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže našich prispievateľov, ktoré spoluorganizovalo naše partnerské OZ

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť nás, tlačivá na poukázanie 2 % z vašej dane:

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva nájdete nižšie:

IČO: 4 2 2 6 5 0 8 8
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno / názov: Klub rodičov a detí - Vajnory
Sídlo - Ulica: Roľnícka
Súpisné / orientačné číslo: 280
PSČ: 831 07
Obec: Bratislava 
Bankový účet:SK0383300000002000422018, Fio banka a.s

NÁVOD

Ako postupovať pri podávaní žiadosti pri podávaní 2% daní? / Zamestnanci:

1. U zamestnávateľa pri podpisovaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane sa označí krížikom v časti VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona súhlas s vystavením potvrdenia.
2. Od zamestnávateľa si vyžiadate Potvrdenie o zaplatení dane
3. Vytlačíte a vyplníte (1.diel tlačiva) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa údajov, nachádzajúcich sa na Potvrdeníod zamestnávateľa, a to:
    01: rodné číslo
    03-04: meno a priezvisko
    06-10: adresa pobytu, štát sa uvedie – SR
    12: výška zaplatenej dane – z potvrdenia zamestnávateľa, riadok č.23
    13: vypočíta sumu 2% zo sumy z riadku nad ním (č.12) zaokrúhlená na centy , smerom nadol (napr. suma 10,24 € sa zaokrúhli na 10,20 €, suma 10,28 € sa zaokrúhli na 10,25 € )
    14: dátum zaplatenia dane - z potvrdenia zamestnávateľa, riadok č.25. 
4. Na spodku tlačiva vypísať dátum a podpis.
5. Vyplnené tlačivo vyhlásenia sa pripne ku potvrdeniu a odovzdajte ho do podateľne akéhokoľvek Daňového úradu – najneskôr 30.4.2023
Kto podáva daňové priznanie sám, nie prostredníctvom zamestnávateľa, vytlačí si Potvrdenie o zaplatení dane (2.diel tlačiva) a vyplní ho podľa predlohy.