Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

Vitajte na stránke Klubu rodičov a detí - Vajnory

Podporte nás v našich aktivitách...

NAŠE AKTIVITY MôŽETE PODPORIŤ VIACERÝMI SPôSOBMI

  • POUKÁZANÍM DOBROVOĽNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU / DARU NA ÚČET NÁŠHO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA č.: SK0383300000002000422018. V SPRÁVE PRE PRÍJEMCU UVEĎTE DAR / DOBROVOĽNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Dobrovolny_financny_prispevok.png

  • POUKÁZANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA V RÁMCI ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE (VIĎ NIŽŠIE)

  • ZAKÚPENÍM SI KLUBOVEJ KARTY, KTORÁ VÁM ZABEZPEČÍ MNOŽSTVO VÝHOD VO VZŤAHU K VYUŽÍVANIU NAŠICH SLUŽIEB. VIAC INFO TU

Podporte nás aj v roku 2022 svojimi 2%

Milí naši priatelia, aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň a opätovne si vás dovoľujeme požiadať o podporu činnosti aktivít nášho Klubu rodičov, zameraných na vytváranie príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času pre vás a vaše deti. Kedže posledné dva roky pretrvávala pandemická situácia a množStvo aktivít bolo obmedzených, rozšírili sme naše aktivity o revitalizácie verejných priestorov a záchranu historických pamiatok. 

34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg 34121935_1852494308135958_1242853348076421120_n.jpg

V roku 2022 plánujeme realizovať:

Aktivity podporené v roku 2021

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sme v uplynulom období (2021) z vašich 2%  podporili :

  • Spolupráca pri budovaní petangového ihriska pre našich seniorov, kde sme spolufinancovanli petangové ihrisko, po ktorom naši seniori tak veľmi túžili. Okrem petangového ihriska boli do Rakús parku v rámci projektu doplnené aj šachové stolíky a nové lavičky.
  • Aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže našich prispievateľov, ktoré spoluorganizovalo naše partnerské OZ

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť nás, tlačivá na poukázanie 2 % z vašej dane:


Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva nájdete nižšie:

IČO: 4 2 2 6 5 0 8 8
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno / názov: Klub rodičov a detí - Vajnory
Sídlo - Ulica: Roľnícka
Súpisné / orientačné číslo: 280
PSČ: 831 07
Obec: Bratislava 
Bankový účet:SK0383300000002000422018, Fio banka a.s

NÁVOD

Ako postupovať pri podávaní žiadosti pri podávaní 2% daní? / Zamestnanci:

1. U zamestnávateľa pri podpisovaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane sa označí krížikom v časti VI. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona súhlas s vystavením potvrdenia.
2. Od zamestnávateľa si vyžiadate Potvrdenie o zaplatení dane
3. Vytlačíte a vyplníte (1.diel tlačiva) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa údajov, nachádzajúcich sa na Potvrdeníod zamestnávateľa, a to:
    01: rodné číslo
    03-04: meno a priezvisko
    06-10: adresa pobytu, štát sa uvedie – SR
    12: výška zaplatenej dane – z potvrdenia zamestnávateľa, riadok č.23
    13: vypočíta sumu 2% zo sumy z riadku nad ním (č.12) zaokrúhlená na centy , smerom nadol (napr. suma 10,24 € sa zaokrúhli na 10,20 €, suma 10,28 € sa zaokrúhli na 10,25 € )
    14: dátum zaplatenia dane - z potvrdenia zamestnávateľa, riadok č.25. 
4. Na spodku tlačiva vypísať dátum a podpis.
5. Vyplnené tlačivo vyhlásenia sa pripne ku potvrdeniu a odovzdajte ho do podateľne akéhokoľvek Daňového úradu – najneskôr 30.4.2022
Kto podáva daňové priznanie sám, nie prostredníctvom zamestnávateľa, vytlačí si Potvrdenie o zaplatení dane (2.diel tlačiva) a vyplní ho podľa predlohy.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu FO za rok 2021 TYP A

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu FO za rok 2021 TYP B

AKTUALITY

archív

Náhodný obrázok

cece279c-d42f-4e7d-9a7a…

cece279c-d42f-4e7d-9a7a-182a32a1dcc4.jpeg